Home
[new] ให้นักเรียนเข้าไป Login เลือกชุมนุม โดย
username คือ รหัสนักเรียน เช่น 30831
password คือ วัน / เดือน / ปี พ.ศ. เกิด เช่น 12/4/2544

*หมายเหตุ หากเลขเดือนเป็นเลขหลักเดียวไม่ต้องใส่เลข 0 นำหน้าเดือน

*แก้ไขตัวอย่าง จาก 12/04/2544 เป็น 12/4/2544


สามารถเช็คนักเรียนที่ยังไม่ได้เลือกชุมนุมได้ที่ Click

[new] แก้ปัญหาสมัครไม่ติดกรณีชุมนุมเหลือที่ว่างเพียง 1 ที่

[new] สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถ login ด้วยรหัสที่เป็นวันเกิดตัวเองเป็นได้ให้ใช้รหัส 0/0/0000

สถานะระบบ : ปิด
สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนชุมนุม
กรุณาไปที่หน้า Login